Regulamin

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będą Pani/Panu przysługiwały wskazane poniżej prawa.

Ponadto, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO informujemy o następujących zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

A. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Michał Tomaszewski prowadząca działalność P.P.H.U.”MT”Mickiewicza 2698-331 Nowa Brzeźnica Nip 772 198 54 26gospodarczą pod firmą  adres mailowy: mt@systemled.pl B. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

    zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1lit. b RODO),     wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

    wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,     realizacji obowiązków reklamacyjnych (gwarancja i rękojmia) w terminie i w formie przewidzianej właściwymi przepisami prawa,

    w celu wykonania praw i obowiązków stron umowy, np. sądowego wyegzekwowania należności pieniężnych,     w celu w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie udostępnionych danych, np. podatkowe.

   2. Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe:

    przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków,     przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowań,     na czas tworzenia zestawień, analiz, statystyk wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Administratora,     na czas dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej podmiotu, którego dane osobowe dotyczą.

C. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Posiada Pani/Pan prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO: mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jaki sposób. ,     sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,     usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu, czy przeniesieniu danych do innego systemu.,     prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa  zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany,     prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora narusza przepisy RODO;

Z praw, wskazanych w pkt 1) – 7) powyżej Użytkownik może skorzystać za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, w zakładce KONTAKT, lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem mailowym.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych, skutkuje rozwiązaniem zawartej już z Państwem umowy sprzedaży i brakiem możliwości dalszej współpracy.

D. UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Prowadzeniem sklepu, uaktualnianiem stanów, realizowaniem zamówień zajmuje się firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MT”
Michał Tomaszewski
ul.Mickiewicza 26
98-331 Nowa Brzeźnica
NIP: 7721985426 ,
REGON: 592293851

zwana Sklepem.

2. Osoba fizyczna lub firma , która składa zamówienie przez Sklep zwana jest Klientem.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian z Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie obowiązują od momentu opublikowania ich w Sklepie.

 4. Sklep zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych Klienta  – nie będą udostępniane osobom trzecim oraz będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz ewentualnego wycofania ich z obiegu bez podania przyczyny.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania adresu email (lub numeru telefonu), pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, lub bez podania kompletnych danych Klienta.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwość tj. brak adresu e-mail, numeru telefonu lub jakichkolwiek innych niezależnych elementów.

7. Wszystkie ceny produktów podanych na stronie Sklepu, są cenami brutto.

 8. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

10. W przypadku wątpliwości i pytań, proszę kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.

 
 
II. ZAMÓWIENIE:
 
1. Podstawą do zawarcia transakcji jest zamówienie poprzez dodanie produktów do koszyka oraz zatwierdzenie zakupu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pomocą strony internetowej.
 
 3. Zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszeń oraz wg daty wpłynięcia należnej kwoty na konto.
 
4. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży, po doliczeniu kosztów przesyłki lub pobrania. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia i pobrania, które pokrywa Klient.
 
5. W przypadku braku towaru w magazynie, Sklep informuje Klienta o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl
 
 
 
III. PRZESYŁKA:
 
1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Klienta w idealnym stanie.
 
2. Przy wysyłce za pobraniem, Klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki.
 
3. Sklep dostarcza przesyłki na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. Czas wysyłki od 5-7 dni roboczych w zależności przedmiotu zamówienia
.
5. Koszty wysyłki
 
Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku. Cena wysyłki to:
a. Płatność przy odbiorze- Kurier
– Do 30 kg : 15,00 zł
  Poczta Polska:
-Paczka do 15 kg 0.000

 
b. Przedpłata na konto – Kurier
-Paczka do 30kg  15,00zł
Poczta Polska;
 -Paczka do 15 kg 0,00zł
 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 Wysyłka Gratis do dnia 12.08.2018

IV. REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

3.1. pisemnie na adres: ul.Mickiewicza 26 98-331 Nowa Brzeźnica

3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@sklepmt.pl

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Mickiewicza 26 98-331 Nowa Brzeźnica . Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1. pisemnie na adres: ul.Mickiewicza 26 98-331 Nowa Brzźnica

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mt@systemled.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul.Mickiewicza 26 98-331 Nowa Brzeźnica

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Shopping Cart